Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toántruy Lượt Xem:10642

Khi doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng trường hợp hàng hóa bị trả lại do Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách… trước tình hình này kế toán hạch toán như thế nào?

Để hạch toán hàng bán bị trả lại kế toán sử dụng tài khoản 5212 theo thông tư 200 hoặc sử dụng tài khoản 511 theo thông tư 133. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn hạch toán chi tiết hàng bán bị trả lại

Hạch toán hàng bán bị trả lại

1. Đối với bên bán (Bên doanh nghiệp bị trả lại hàng):

a, Khi xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng:

- Ghi nhận Doanh thu:

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 511

Có TK 33311

- Ghi nhận Giá vốn:

Nợ TK 632

Có TK 156

b, Khi nhận hóa đơn hàng bán trả lại:

- Khi nhập kho: Hạch toán giảm giá vốn của hàng bị trả lại:

Nợ TK 156

Có TK 632

- Ghi giảm Doanh thu:

Nợ TK 5212 - Hàng bán bị trả lại (Số tiền chưa thuế) (Nếu theo TT 200)

Nợ TK 511 - (Nếu theo Thông tư 133)

Nợ TK 33311 -  (Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại) (Nếu có)

Có các TK 111, 112, 131,. . .Tổng số tiền trên hóa đơn.

- Nếu có các chi phí liên quan trong quá trình trả lại hàng:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (Theo TT 200)

Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng (Theo TT 133)

Có các TK 111, 112. . .

Cuối kỳ: Kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu nội bộ (Nếu theo Thông tư 200)

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112)

Có TK 5212 - Hàng bán bị trả lại

2. Bên mua hàng (Bên đối tác mua hàng trả lại):

a, Khi nhận được hóa đơn mua hàng:

- Ghi tăng hàng hóa, Tài sản ...

Nợ 156, 152, 153, 211 ...

Nợ 1331 (nếu có)

Có 111, 112, 331

b, Khi xuất hóa đơn trả lại hàng:

- Ghi giảm giá trị hàng hóa:

Nợ TK 1111/ TK 1121/ TK 331 – Số tiền được trả lại

Có TK 156, 152, 153 ...  - Hàng hóa trả lại (giá chưa thuế)

Có TK 1331  - Thuế GTGT (nếu có)

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn