Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toántruy Lượt Xem:10905

Hướng dẫn hạch toán cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược theo TT 200 /2014/TT-BTC, hướng dẫn hạch toán chi tiết được chia sẻ trong bài viết dưới đây

1. Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược tại các doanh nghiệp, tổ chức khác trong các quan hệ kinh tế theo quy định của pháp luật.

b) Các khoản tiền, tài sản đem cầm cố, thế chấp ký quỹ, ký cược phải được theo dõi chặt chẽ và kịp thời thu hồi khi hết thời hạn cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược. Trường hợp các khoản ký quỹ, ký cược doanh nghiệp được quyền nhận lại nhưng quá hạn thu hồi thì doanh nghiệp được trích lập dự phòng như đối với các khoản nợ phải thu khó đòi.

c) Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết các khoản cầm cố, thế chấp ký cược, ký quỹ theo từng loại, từng đối tượng, kỳ hạn, nguyên tệ. Khi lập Báo cáo tài chính, những khoản có kỳ hạn còn lại dưới 12 tháng được phân loại là tài sản ngắn hạn; Những khoản có kỳ hạn còn lại từ 12 tháng trở lên được phân loại là tài sản dài hạn

d) Đối với tài sản đưa đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược được phản ánh theo giá đã ghi sổ kế toán của doanh nghiệp. Khi xuất tài sản phi tiền tệ mang đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ghi theo giá nào thì khi thu về ghi theo giá đó. Trường hợp có các khoản ký cược, ký quỹ bằng tiền hoặc tương đương tiền được quyền nhận lại bằng ngoại tệ thì phải đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập Báo cáo tài chính (là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch). Các tài sản thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sở hữu (ví dụ như bất động sản) thì không ghi giảm tài sản mà theo dõi chi tiết trên sổ kế toán (chi tiết tài sản đang thế chấp) và thuyết minh trên Báo cáo tài chính.

hạch toán cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Bên Nợ:

- Giá trị tài sản mang đi cầm cố, thế chấp hoặc số tiền đã ký quỹ, ký cược.

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại bằng ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam).

Bên Có:

- Giá trị tài sản cầm cố hoặc số tiền ký quỹ, ký cược đã nhận lại hoặc đã thanh toán;

- Khoản khấu trừ (phạt) vào tiền ký quỹ, ký cược tính vào chi phí khác;

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại bằng ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).

Số dư bên Nợ: Giá trị tài sản còn đang cầm cố, thế chấp hoặc số tiền còn đang ký quỹ, ký cược.

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Hạch toán ký quỹ, ký cược bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng tại ngân hàng.

Ký quỹ, ký cược là hoạt động DN dùng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng vào tài khoản phong toả tại Ngân hàng để đảm bảo việc thực hiện bảo lãnh cho DN. Kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 244: Trị giá tiền dùng ký quỹ, ký cược

Có các TK 111, 112: Trị giá tiền dùng ký quỹ, ký cược.

Hạch toán cầm cố tài sản cố định.

Cầm cố tài sản là việc DN mang tài sản của mình giao cho người nhận cầm cố cầm giữ để vay vốn hoặc để nhận các loại bảo lãnh. Kế toán hạch toán khi DN mang TSCĐ đi cầm cố như sau:

Nợ TK 244: Trị giá còn lại của TSCĐ mang đi cầm cố

Nợ TK 214: Trị giá hao mòn của TSCĐ mang đi cầm cố

Có các TK 211, 213: Nguyên giá của TSCĐ mang đi cầm cố.

Lưu ý: Trường hợp thế chấp bằng giấy tờ (giấy chứng nhận sở hữu nhà đất, tài sản) chỉ theo dõi trên sổ chi tiết, không phản ánh trên tài khoản này.

Hạch toán cầm cố, thế chấp tài sản khác.

Khi DN đem tài sản khác đi cầm cố, thế chấp, kế toán hạch toán:

Nợ TK 244: Trị giá tài sản khác mang đi cầm cố, thế chấp (chi tiết theo từng khoản)

Có các TK 152, 155, 156,…: Trị giá tài sản khác mang đi cầm cố, thế chấp.

Hạch toán nhận lại tài sản cầm cố hoặc tiền ký quỹ, ký cược.

Khi DN nhận lại tiền ký quỹ, ký cược hoặc tài sản cầm cố, kế toán hạch toán:

DN nhận lại số tiền ký quỹ, ký cược, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112: Trị giá tiền dùng ký quỹ, ký cược

Có TK 244: Trị giá tiền dùng ký quỹ, ký cược.

 DN nhận lại lại tài sản cố định cầm cố, thế chấp, hạch toán:

Nợ các TK 211, 213: Nguyên giá của TSCĐ mang đi cầm cố.

Có TK 244: Trị giá còn lại của TSCĐ mang đi cầm cố

Có TK 214: Trị giá hao mòn của TSCĐ mang đi cầm cố.

DN nhận lại tài sản khác mang đi cầm cố, thế chấp, hạch toán:

Nợ các TK 152, 155, 156,…: Trị giá tài sản khác mang đi cầm cố, thế chấp

Có TK 244: Trị giá tài sản khác mang đi cầm cố, thế chấp (chi tiết từng khoản).

Hạch toán cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược khi DN không thực hiện đúng cam kết, vi phạm hợp đồng.

Khi DN không thực hiện đúng cam kết, bị phạt vi phạm hợp đồng trừ vào tiền ký quỹ, ký cược, hạch toán:

Nợ TK 811: Trị giá tiền bị trừ

Có TK 244: Trị giá tiền bị trừ.

Hạch toán cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược khi thanh toán cho người bán bằng khoản ký cược, ký quỹ.

Khi DN thanh toán cho người bán bằng khoản ký cược, ký quỹ, kế toán hạch toán:

Nợ TK 331: Phải trả cho người bán bằng khoản ký cược, ký quỹ

Có TK 244: Phải trả cho người bán bằng khoản ký cược, ký quỹ.

Hạch toán cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược theo TT chấp, ký quỹ, ký cược khi khoản ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại có gốc ngoại tệ.

Khi lập Báo cáo tài chính, nếu các khoản ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại có gốc ngoại tệ, kế toán đánh giá theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Kế toán hạch toán theo 2 trường hợp: Trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá Đồng Việt Nam; Trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá Đồng Việt Nam. Cụ thể:

 Trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá Đồng Việt Nam.

Khi tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá Đồng Việt Nam, hạch toán:

Nợ TK 244: : Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 4131: Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái.

 Trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá Đồng Việt Nam

Khi tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá Đồng Việt Nam, hạch toán:

Nợ TK 4131: Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 244: Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn